ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับท่านผู้มาเยี่ยมชมของโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552


ชื่อ :นางสาวอัญชลี พุ่มสีนิล
ชื่อเล่น : ฝ้าย
เกิด : 2 มีนาคม 2529
สอน : วิชาคอมพิวเตอร์
ชั้น : ป.4, ป.5,ป.6
จบชั้นประถมศึกษาปีที่6 จากโรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ คบ.5 คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ฝึกประสบการณ์โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2 หมู่ที่3 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180


ครูพี่เลี้ยง : นายทองดี สายบัว


ครูนิเทศน์ทั่วไป : นายธวัช เวชการ
อาจารย์นิเทศน์ประจำวิชา : นายบุรินทร์ นรินทร์

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาฝึกประสบการณ์

นักศึกษาหญิง
1. กรณีทรงผมสั้นหวีให้สุภาพ ถ้าผมทรงยาวต้องรวบรัดด้วยเครื่องตกแต่งสีเข้มกลมกลืนกับผม ห้ามยอมสีผมที่ต่างไปจากธรรมชาติ ตกแต่งไบหน้าให้ดูสุภาพ ถ้าใช้ตุ้มหูจะต้องสุภาพแนบหู
2.เสื้อเชิ้ดขาวเนื้อเรียบ ปราศจากลวดลาย ลูกไม้เกล็ดรัดตัว ขนาดตัวเสื้อและความยสาวแขนเสื้อเหมาะสมกับร่างกาย กรณีชุดพิธีการ ต้องกลัดกรีดุมเสื้อไว้ในขอบกระโปรงพองามเปิดหัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
3.กระโปรงผ้าเนื้ออเรียบหนาสีดำหรือกรมท่าเข็ม ถ้าเป็นกระโปรงทรงสั้นความยาวคลุมดุมเข่าลงมา 3 นิ้ว ถ้าเป็นกระโปรงทรงยาวจะต้องเหนือส้นเท้า 10 นิ้ว เป็นอย่างน้อยไม่ตกแต่งกระโปรงด้วย กระเป๋าเกล้ด ผ่า แหวก ใดๆทั้งสิ้น
4. รองเท้าคัดชูหุ้มหน้าและส้นเท้า (ส้นสูงหรือตำก็ได้ตามความเหมาะสมหนังมันไม่ตกแต่ง)
5. เสื้อสีประจำวิชาห้ามใส่มาปฏิบัติงานในเวลา เฉพาะโปรงแกรมวิชาศิลปศึกษาและพลศึกษาจะใช้เฉพ่ะเข้าสอนภาคปฏิบัติเท่านั้น
นักศึกษาชาย
1. ผมรองทรงสีธรรมชาติ ปราศจากหนวดจอนยาว เครา ตุ้มหู หรือเครื่องตกแต่งใดๆ
2. เสื้อเชิ้ดขวาผ้าเนื้อเรียบ ขนาดเสื้อพอดีคัว ไม่มีลายจะแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ ถ้าแขนยาวต้องยาวพอดี กลัดกระดุมปลายแขน ก่อนผูกไทมหาวิทยาลัยต้องกลัดกระดุมให้ซ้อนทับกันวสนิทชายเสื้อสอดไว้ในขอบกางเกงพองามเห็นหัวเข็มขัดตรามห่วิทยาลัย
3. กางเกงสีดำหรือกรมท่าเข้ม ผ้ามันทรงสแลคขนาดพอตัว
4. ถุงเท้าสีเข้ม รองเท้าคัดชูหนังสีดำหรือผ้าใบสีดำเกลี้ยง
5. ไม่ตกแต่งสวมใส่เครื่องประดับ เช่น กำไลข้อมือตามแฟชั่น เป็นต้น
6. เสื้อสีประจำโปรมแกรมวิชาห้ามใส่มาปฏิบัติงทานในเวลา เฉพาะโปรแกรมวิชาศิลปศึกษาและพลศึกษาและพลสึกษาจะใช้เฉพาะเข้าสอนภาคปฏิบัติเท่านั้น

ระเบียบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครในสถานศึกษา 2

1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 2 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในภาคเรียนนั้น